Adótörvény változások 2014-től általános forgalmi adóban

Az általános forgalmi adóban 2014. január 1-től a következő változásokra kell odafigyelnie az adózóknak!

Kedvezményes adómérték: az élő és félsertés 27 százalékos áfakulcsa 5 százalékra mérséklődött.

Levonható a halottszállító személygépkocsi beszerzését terhelő általános forgalmi adó.

Személygépkocsi értékesítésének általános forgalmi adója
A 2013 évközi változás értelmében, ha a személygépkocsi beszerzéséhez nem kapcsolódott előzetesen felszámított áfa (pl. vásárlás magánszemélytől, különbözeti áfá-s kereskedőtől), akkor a továbbértékesítés mentes az adó alól. A korábbi szabályozás szerint a továbbértékesítés adómentességének feltétele az volt, hogy beszerzésnél legyen le nem vonható, felszámított előzetese áfa.

Fordított adózás alkalmazása építési, szerelési szolgáltatások esetében
Az építési engedély esetén túl, amennyiben az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás az építési hatóság tudomásul vételéhez kötött, akkor ebben az esetben is a fordított adózás szabályai alkalmazandók.

A fordított adózás alkalmazhatósága a gabonaszektorban meghosszabodik, így a szabályozás alkalmazhatóságának határideje 2014. június 30-ról 2018. december 31-re módosul.

Elektronikus nyugta
A számlához hasonlóan a nyugta is előállítható lesz elektronikusan. További módosítás, hogy amennyiben a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját (például színházjegy, menetjegy), nem kell szerepeltetni a kibocsátás keltét, elegendő, ha azon az az időpont vagy időszak szerepel, amelyben a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető.

Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési ideje
Változik az időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontjára vonatkozó szabály is. Az adócsomag értelmében az időszakos elszámolású ügyletek és az olyan ügyletek esetén, amelyeknél az ellenértéket rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja lesz.
Kivételt képeznének azok az esetek, ahol az időszakos elszámolásra a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján kerül sor, vagy telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, ekkor ugyanis továbbra is az ellenérték megtérítésének esedékessége minősül teljesítési időpontnak.
Az új szabályozás 2014. július 1-én lép hatályba. Ezen új szabályozást az olyan 2014. június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak esetén kellene először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont.

Tárgyi eszköz korrekció kiterjesztése vagyon értékű jogokra
Ingatlanok esetében 240, egyéb ingó tárgyi eszközök esetében a használatbavételtől számított 60 hónapig kell vizsgálni, hogy a tárgyi eszköz használatában (nevezetesen az adó levonásra jogosító illetve nem jogosító hasznosítás arányában) történik-e változás, változás esetén pedig a használatba vételig levont vagy le nem vont előzetes általános forgalmi adót megfelelően módosítani kell. A törvény ezt a szabályozást 2014-től kiterjeszti az 1 évnél tovább használt vagyon értékű jogokra is.

Export-adómentesség
A jelenlegi szabályozás szerint a Közösségen kívül eső államba irányuló termékértékesítés exportnak minősülése, és ezzel a termékértékesítés adómentességének feltétele, hogy a termékértékesítést követő 90 napon belül a termék a Közösség területéről kiléptetésre kerüljön. A törvénymódosítás a 90 napos határidőt 360 napra növeli. A 90 napon túli, de 360 napon belüli kiléptetés esetében első lépésben az adót meg kell fizetni. A fizetendő általános forgalmi adót utólag a kiléptetés megtörténtekor lehet csökkenteni, ha az ügylet teljesítése módosító számlával alá van támasztva.

"Áfaraktár"
Nem kell belföldön adóalanyként bejelentkeznie annak a belföldön nem letelepedett, letelepedésre nem kötelezett adóalanynak, aki (amely) belföldön kizárólag az áfatörvény szerint adóraktározási eljárás hatálya alá tartozó terméket értékesít, ha a termék az értékesítés közvetlen következményeként nem került ki a raktárból, vagy ha a terméket a vámhatóság az EU-n kívülre kilépteti.

Adóalap utólagos csökkentése
Az un. pénzvisszatérítés mint adóalap-csökkentési lehetőség 2014. január 1-jétől új szabállyal egészül ki az adóalap-csökkentési esetek köre, amely új szabályt az Áfa tv. 77.§ (4) és (5) bekezdése tartalmazza. Olyan esetre tartalmaz adóalapcsökkentési lehetőséget a törvény az említett szakaszában, amikor az adóalany vásárlásösztönzési céllal pénzt térít vissza olyan személynek, aki/amely közvetlenül nem az adó alanytól szerezte be a kedvezményezett terméket vagy szolgáltatást, hanem az értékesítési láncban "közéjük ékelt" alanytól.