Késedelmi kamat 2013. július 1-jétől

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 292/A. § értelmében ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozzák meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni.

A kötelezett késedelembe esik, ha a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott, vagy a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt; más esetekben, ha kötelezettségét a jogosult felszólítására nem teljesít [1959. évi IV. tv. 298. § ].

A gazdálkodó szervezeteknek késedelmes fizetés esetén kötelezően késedelmi kamatot kell felszámítani (Ptk. 301. §).

A késedelmi kamat mértéke növekedett, amely a jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal növelt összege lett (2013. július 1-je előtt a jegybanki alapkamat plusz 7 (hét) százalékpont volt) [1959. évi IV. tv. 301/A. § (2) bek.].

A késedelmi kamat számításának alapja a késedelemmel érintett év első félévében az adott év január 1-jén érvényes jegybanki alapkamat, illetve ha a késedelem az adott év második félévét érinti, az adott év július 1-jén érvényes jegybanki alapkamat lett (2013. július 1-je előtt a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat volt a késedelmi kamat számításának alapja) [1959. évi IV. tv. 301/A. § (1) bek.].

Új rendelkezés, hogy késedelmes fizetés esetén a jogosult részére legalább 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget kell megfizetni behajtási költség címén.

A késedelmi kamat elszámolása a számvitelben nem változott. A kötelezettnél a késedelmi kamat tárgyévhez kapcsolódó fizetett, illetve fizetendő összegét minden esetben el kell számolni egyéb ráfordításként.
A jogosult csak a mérlegkészítés időpontjáig (számviteli politikában rögzített időpont) pénzügyileg rendezett késedelmi kamat összegét számolja el az egyéb bevételek között.

Bővebben: Magyar Közlöny: 2013. évi 57. szám